Aktywność dziecka

Dzień aktywności dziecka w przedszkolu

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój,
zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

 

6.30-8.30   Ranek

Swobodna zabawa w poczuciu bezpieczeństwa, indywidualna lub w grupie, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Tworzenie i podtrzymywanie relacji osobowych, oraz sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności w zabawie i samoobsłudze oraz poszanowania indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz rozwijanie zdolności dziecka. Wzmacnianie poczucia wartości i oryginalności dziecka. Częste mycie rąk.

 

8.30-9.00   Śniadanie

Wykonywanie czynności organizacyjnych, samoobsługowych w tym higienicznych podczas przygotowywania się do posiłku, z zachowaniem kolejności korzystania z toalety, bez wzmożonego kontaktu z innymi dziećmi. Wdrażanie do poznania i rozumienia zasad racjonalnego odżywiania się.

 

9.00 -9.30  Swobodna zabawa dzieci

Inicjowanie przez dzieci zabaw manipulacyjnych, rysunkowych, konstrukcyjnych, tematycznych w zorganizowanej przestrzeni edukacyjnej oraz przy stolikach np. puzzle, układanki, dobieranki, gry typu Piotruś, inne z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 

9.30- 10.30   Zajęcia dydaktyczne

Czynności organizacyjne i porządkowe. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.  Działalność i tematyka dostosowana do możliwości wiekowych i rozwojowych dzieci w poszczególnych grupach, z uwzględnieniem indywidualności dziecka. Prowadzona w sali lub ogrodzie.

 

10.30 – 10.45  II   Śniadanie

Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych, podczas przygotowania się i spożywania posiłku, dokładne mycie rąk, wg instrukcji GIS. Wdrażanie do poznania i rozumienia zasad racjonalnego odżywiania się.

 

10.30 -11.40   Ruch i zabawa na powietrzu

Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu poprzez uczestnictwo w zabawach i grach terenowych oraz sportowych na terenie ogrodu przedszkolnego, w wyznaczonych do tego strefach umożliwiających swobodną zabawę w ograniczonym kontakcie z innymi dziećmi. oraz udział w spacerach w reżimie sanitarnym.

Dokonywanie swobodnego wyboru aktywności, przestrzeganie zasad oraz umów warunkujących bezpieczna zabawę.

Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników.

Rozpoznawanie i nazywanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami  społecznymi np.: szacunek, życzliwość, przyjaźń, radość do innych dzieci, dorosłych.

Prowadzenie zabaw badawczych i obserwacji  przyrodniczych. Wietrzenie sal w czasie pobytu dzieci w ogrodzie.

 

11.40-12.00

Uczestniczenie w kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom poprzez aktywne słuchanie czytanych przez nauczyciela bajek, baśni, opowiadań.

 

12.00-13.00 Obiad

Wykonywanie czynności organizacyjnych, samoobsługowych w tym higienicznych podczas przygotowywania się do posiłku, dokładne mycie rąk, wg instrukcji GIS.  Wdrażanie do poznania i rozumienia zasad racjonalnego odżywiania się, celebrowanie posiłków.

 

13.00 – 14.30

Zaspokojenie potrzeby relaksu i odpoczynku, w trakcie zabaw wyciszających i relaksacyjnych. Samodzielna aktywność poznawcza podczas oglądania książeczek. Odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości w słuchanych treściach różnorodnych bajek i opowiadań.

Utrwalanie i pogłębianie zdobytych wiadomości.

Wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz rozwijanie zdolności, mające na celu osiągnięcie przez dziecko dojrzałości do podjęcia nauki w szkole.

 

14.30 -14.45 Podwieczorek

Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych, podczas przygotowania się i spożywania posiłku, dokładne mycie rąk, wg instrukcji GIS. Wdrażanie do poznania i rozumienia zasad racjonalnego odżywiania się, komponowanie potraw.

 

14.45 – 17.00  Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci

Prowadzenie zajęć z dzieckiem zdolnym oraz kompensacyjno-korekcyjnych. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju dziecka. Umożliwienie samodzielnej aktywności w zakresie organizacji swojego czasu, podejmowanie zabaw wynikających z zainteresowań i pomysłów dzieci. Rozwijanie kreatywności i elastyczności w podejmowanych działaniach. Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych i dbania o zabawki.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.  Dz. U. 2017 poz. 356.