Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Samorządowe Przedszkole Nr 49 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie
z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://przedszkole49krakow.eprzedszkola.pl/

Data publikacji strony internetowej: 02.06.2014 r.

Data ostatniej aktualizacji: 30.03.2022 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Ułatwienia:

 • podświetlane linki do stron internetowych
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych
 • dodatkowy szablon, dla osób niedowidzących lub słabo widzących

Treści niedostępne:

 • brak sformułowanych zapisów dla osób niesłyszących w odniesieniu do filmów umieszczonych na stronie
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola Nr 49 można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa: Agnieszka Wójtowicz/Ewa Lelo

Adres e-mail: p49@mjo.krakow.pl

nr tel. 12 658-20-83

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek ul. Bieżanowska 40

 • Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać 3 schody przed furtką
 • Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście i jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola, prowadzą do niego 4 schody oraz drzwi otwierane ręcznie.
 • Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 • W budynku nie ma windy osobowej, pochylni podjazdów, platform.
 • Przedszkole nie posiada parkingu

Budynek al. A. Dygasińskiego 15 A

 • Budynek przedszkola jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo – posiada windę
  i podjazd do budynku.
 • Budynek jest jednokondygnacyjny, bez wydzielonych stref kontroli.
 • Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

 • Do obu budynków nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę  na wstęp z psem asystującym.
 • W obu budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

PROCEDURA ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ, CYFROWEJ LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 49 IM. WRÓBELKA ELEMELKA W KRAKOWIE

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI