Archiwum

INFORMACJA DLA RODZICÓW Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy Rodziców, że po ogłoszeniu w dniu 9 maja 2022 r. wyników rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 Samorządowe Przedszkole nr 49 w Krakowie dysponuje:

·         2. wolnymi miejscami w budynku przy ul. Bieżanowskiej 40

·         brak wolnych miejsc  w budynku przy al. Dygasińskiego 15A.

W związku z powyższym w terminie od 23 maja do 29 czerwca 2022 r. w przedszkolu będzie przeprowadzana Rekrutacja uzupełniająca na:

2 wolne miejsca – w budynku przy ul. Bieżanowskiej 40,  

Terminy w rekrutacji uzupełniającej:

23 maja – 1 czerwca 2022 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata wskazanych we wniosku kryteriów. Rodzice dzieci, którzy złożyli dokumenty do naszego przedszkola w rekrutacji głównej, w rekrutacji uzupełniającej składają tylko stosowne oświadczenie. TUTAJ

23 maja - 2 czerwca 2022 r. – weryfikacja wniosków przez przedszkole - Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach

21 czerwca 2022 r. – ogłoszenie wyników naboru, lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej

22 czerwca – 28 czerwca 2022 r.   potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia

29 czerwca 2021 r. – ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.


Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

 

W celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 49  im. Wróbelka Elemelka w Krakowie, konieczne jest wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie
załączonego druku i dostarczenie go do kancelarii przedszkola przy ul. Bieżanowskiej 40
w terminie od 25.04.2022r. do 06.05.2022r. do godz. 15:00.

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł również potwierdzić elektronicznie logując się na konto na krakow.formico.pl co nie zwalnia rodzica z obowiązku dostarczenia do przedszkola załączonego druku.

Niedotrzymanie w/w terminu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Druk do pobrania:

Potwierdzenie woli

Druk dostępny również w kancelarii przedszkola.


 

UWAGA !!!

 

Przypominamy, iż  rodzice/opiekunowie prawni dzieci
uczęszczających do przedszkola
corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

Termin składania deklaracji: od 18 do 28 lutego 2022 r.

Druk „deklaracji” dla dzieci kontynuujących będzie dostępny w przedszkolu

oraz na naszej stronie internetowej - od 18 lutego 2022 r.

DRUK DEKLARACJI

Wypełnione (każde pole) i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  deklaracje przyjmujemy tylko w wersji papierowej.
Prosimy o dostarczenie ich do przedszkola
(w dwóch lokalizacjach: ul. Bieżanowska 40 lub al. Dygasińskiego 15A).

Niezłożenie deklaracji w terminie do 28 lutego 2022 r. skutkuje
brakiem miejsca dla dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2022/2023


 

UWAGA RODZICE

 

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz niską frekwencję dzieci w przedszkolu

w budynku przy ul. Bieżanowskiej 40

zebrania w grupach zostają

ODWOŁANE.

 

Informacje dotyczące sposobu omówienia wstępnej obserwacji dzieci zostaną przekazane na maila poszczególnych grup.

Zebranie dla rodziców

Zapraszamy rodziców na zebrania w grupach, na których odbędzie się podsumowanie wstępnej obserwacji dzieci.

Zebrania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

ul. Bieżanowska 40

17.11.2021 r. (środa)

godz. 15.30 gr. I

godz. 16.00 gr. II

18.11.2021 r. (czwartek)

godz. 15.30 gr. III

godz. 16.00 gr. IV

 

al. Dygasińskiego 15a

16.11.2021 r. (wtorek)

godz. 15.30 gr. I 

godz. 16.00 gr. IV

godz. 16.30 gr. II 

godz. 17.00 gr. III

 

Zebrania odbędą się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Prosimy o obecność tylko jednego opiekuna dziecka.

Budżet obywatelski

Zapraszamy do udziału w głosowaniu w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego od 1 do 10 października. Każdy głosujący będzie miał za zadanie oddać głos na 6 różnych projektów (w tym: 3 głosy na projekty o charakterze dzielnicowym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim). Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt.

Głosować można:

elektronicznie www.budzet.krakow.pl
osobiście poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie głosowania.

Szczegóły na www.budzet.krakow.pl

#bowarto #obywatelskikrakow

 

UWAGA!

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola na dyżur wakacyjny w lipcu proszeni są o kontakt telefoniczny od 06.08.2021 r. w sprawie kwoty do zapłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

Zapraszamy rodziców na zebrania w grupach, na których omówiona zostanie organizacja nowego roku szkolnego 2021/2022.

Zebrania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

ul. Bieżanowska 40

01.09.2021 r. (środa)

godz. 16.15 - 17.00 gr. I i II

godz. 17.00 - 17.45 gr. III i IV

W tym dniu po zebraniach dyrektor do dyspozycji rodziców do godz. 18.00

al. Dygasińskiego 15a

02.09.2021 r. (czwartek)

godz. 16.15 – 17.00 gr. I i II

godz. 17.00  - 17.45 gr. III i IV

W tym dniu po zebraniach dyrektor do dyspozycji rodziców do godz. 18.00

 

Zebrania odbędą się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Prosimy o obecność tylko jednego opiekuna dziecka.

Szanowni Państwo,

 

proszę o niezwłoczne uregulowanie opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w czerwcu 2021 r.

Agnieszka Czekaj - wicedyrektor Przedszkola

Cała Elemelkowa kwietna łąka

dla naszych

ukochanych Tatusiów w dniu ich święta

Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do ostatniej informacji dotyczącej działalności przedszkoli w okresie najbliższych dwóch tygodni, informuję, iż Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie
z którym, ograniczenie funkcjonowania przedszkoli polega na zawieszeniu zajęć dla dzieci.

Powołując się na z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia, dyrektor przedszkola na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2)  rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i  zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy
  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom     niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których     mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia     14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek,

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, do którego uczęszczają te dzieci.

 

Zgodnie z rozporządzeniem, katalog zawodów Rodziców (jak wyżej), którzy mogą zgłaszać chęć i potrzebę zapewnienia dziecku opieki w przedszkolu jest znacznie szerszy, aniżeli ten przekazany podczas czwartkowej konferencji prasowej.

 

Mając na uwadze powyższe, Rodziców chętnych do objęcia opieką ich dzieci przez nadchodzące dwa tygodnie, bardzo proszę o wypełnienie wniosku i dostarczenie go do przedszkola najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu. (Wniosek dostępny TUTAJ)

Wnioski do wypełnienia będą także dostępne na miejscu w przedszkolu.

 

Ewa Lelo

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 49

UWAGA RODZICE

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców
(zgodnie z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa)
w dniach 27.03.2021 r. - 09.04.2021 r.
przedszkole będzie zamknięte.

 

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej). Zainteresowanych rodziców proszę o kontakt telefoniczny.

Dyrektor Ewa Lelo

KOMUNIKAT

Wysyłka zaproszeń do Krakowskiego Panelu Klimatycznego – pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie.

Już wkrótce, z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa rozpocznie się Krakowski Panel Klimatyczny – pierwszy panel obywatelski w Krakowie. Właśnie ruszyła wysyłka zaproszeń do 20 000 losowo wybranych gospodarstw domowych na terenie Krakowa. Rejestracja Panelistów i Panelistek potrwa do 26 marca 2021 r.

Panel obywatelski jest sposobem podejmowania ważnych decyzji przez losowo wyłonioną grupę mieszkańców, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy biorąc pod uwagę dobro wspólne. Pierwszy w Krakowie panel obywatelski poświęcony jest zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. Jego celem jest wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jak Miasto Kraków
i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?

Wysyłka zaproszeń jest pierwszym etapem doboru Panelistów i Panelistek. Spośród osób, które otrzymają zaproszenie i które następnie wyrażą chęć udziału w panelu,  wyłoniona zostanie grupa 60 osób wraz z 10-osobową grupą rezerwową. Wylosowane osoby będą stanowić grupę reprezentatywną dla całego miasta pod względem cech społeczno-demograficznych
i przestrzennych (płeć, grupa wiekowa, dzielnica zamieszkania, poziom wykształcenia).

Planowane terminy spotkań Panelu:

 1. 10 kwietnia 2021 r. – spotkanie inauguracyjne i edukacyjne;
 2. 17 kwietnia 2021 r. – spotkanie edukacyjne;
 3. 24 kwietnia 2021 r. – spotkanie edukacyjne;
 4. 15 maja 2021 r. – spotkanie deliberacyjne;
 5. 29 maja 2021 r. – spotkanie deliberacyjne;
 6. 12 czerwca 2021 r. – głosowanie i spotkanie podsumowujące.

Spotkania odbywać się będą w godzinach 9.00-15.00 w krakowskiej Tauron Arenie.

Za udział w panelu przewidziano wynagrodzenie.

Ze względu na sytuację pandemiczną, która może uniemożliwić odbycie spotkań w trybie stacjonarnym, istnieje możliwość, iż spotkania uczestników panelu będą się odbywać w formule
on-line. Operator panelu zapewni pełne wsparcie techniczne dla panelistów.

 

Rekomendacje przyjęte z poparciem na poziomie co najmniej 80% głosujących panelistów będą przedłożone Prezydentowi Miasta Krakowa do realizacji.

Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Fundacja Instytut Polityk Publicznych, niezależna organizacja pozarządowa o profilu społeczno-eksperckim.

Dodatkowe informacje nt. Panelu znajdują się na stronach internetowych:

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Masz pomysł na jeszcze lepszy Kraków?  Nie wiesz czy poradzisz sobie z pisaniem projektu do budżetu obywatelskiego lub inicjatywy lokalnej? Chcesz podpowiedzieć innym co można zrobić w Twojej okolicy?  Właśnie dla takich osób jak Ty stworzyliśmy BANK POMYSŁÓW, z którego możesz skorzystać już teraz.

 

BANK POMYSŁÓW to miejsce gdzie możesz przesłać swój pomysł który stanie się inspiracją dla innych. Wejdź na stronę: https://msip.krakow.pl/ w zakładce APLIKACJE znajdziesz BANK POMYSŁÓW- aplikacja. Zgłoś pomysł, zobacz jakie to proste.

 

 

Więcej informacji na: https://budzet.krakow.pl/

 

UWAGA !!!

Przypominamy, iż  rodzice/opiekunowie prawni dzieci
uczęszczających do przedszkola
corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

 

Termin składania deklaracji: od 18 do 26 lutego 2021 r.

Druk „deklaracji” dla dzieci kontynuujących będą dostępne w przedszkolu

oraz na naszej stronie internetowej - od 18 lutego 2021 r.

 

Wypełnione (każde pole) i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  deklaracje przyjmujemy tylko w wersji papierowej. Prosimy
o wrzucanie ich do pojemników umieszczonych w przedsionku przedszkola
(w dwóch lokalizacjach: ul. Bieżanowska 40 i al. Dygasińskiego 15A)

Niezłożenie deklaracji w terminie do 26 lutego 2021 r. skutkuje
brakiem miejsca dla dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022

SPRAWOZDANIE

 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem dotyczącym zagadnień związanych z krakowską oświatą przygotowanym przez Wydział Edukacji UMK. Dokument dostępny jest TUTAJ

                                                                                                                

 

Specjalne życzenia od dzieci dla Państwa przesłane zostaną na grupowe maile.

W związku z trwającą pandemią i ryzykiem zakażeń, w przedszkolu ograniczamy do minimum kontakt z osobami z zewnątrz. Dlatego wizyta Świętego Mikołaja, tak ważna dla wszystkich dzieci, w tym roku będzie nieco inna. Jak co roku nauczyciele wraz z dziećmi będą przygotowywać się do tego wydarzenia organizując różnorodne zabawy i zajęcia.
Mikołaj we współpracy z Radą Rodziców przygotuje niespodzianki dla poszczególnych grup, które zostawi dla dzieci w ich salach, i z których będą korzystać w przedszkolu.

Zapewniamy, że czas oczekiwania na wizytę Mikołaja organizowany przez nauczycieli i personel przedszkola dostarczy dzieciom niezapomnianych wrażeń i przeżyć.

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie obserwujemy, że wiele dzieci z różnych powodów nie może uczęszczać do przedszkola. Dlatego przy dużej absencji w grupie nauczyciele będą dla Państwa opracowywać materiały z propozycjami zabaw i zajęć, które możecie Państwo wykorzystać spędzając czas z dziećmi w domu. Propozycje te będą przesyłane bezpośrednio do Państwa poprzez grupowe maile.

W razie pytań czy wątpliwości dotyczących pracy z dzieckiem proszę kontaktować się mailowo z nauczycielami.

Ewa Lelo – dyrektor przedszkola

Nasze przedszkole włączyło się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której celem jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.